Tüzük

………………………..TARIMSAL  SÜT

ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

AMAÇ

MADDE 1- ……… üreticilerinin bir araya  gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen  ……… üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek,  pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin  ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler  almaktır.

MADDE 2- Birliğin merkezi ……………….. ilçesidir.

ADRES…………………………………………………………………………………

BİRLİĞİN GÖREVLERİ

MADDE 3- Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.

a) Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

b) Üyelerinin ürünlerine Pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.

c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.

d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.

e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.

f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.

g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.

h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.

i) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.

j) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.

k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.

l) Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.

m) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul  ettiği uluslar arası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin  gerektirdiği görevleri yürütmek.

n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 4- Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki hususları yerine getirmek gereklidir.

a) Birliğin iştigal ettiği  ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde bulunmak ve  birlik aracılığı ile pazarlamayı taahhüt etmesi gereken asgari ürün  miktarının belirlenmesi

b) Çiftçi belgesi sahibi olmak.

c) Gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak.

d) Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir.

e) Birliğin kuruluşunda kurucu  üyelerin Birlik tüzüğünü imzalamaları, sonradan Birliğe üye olanların  Birlik tüzük hükümlerini kabul ettiklerine dair dilekçe vermiş olma.

f) Belirlenen Birlik aidatını peşin ödemek.

g) Birlik bulunduğu üretim  dalında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sertifika veya benzeri belge  veriliyorsa adına tanzim edilen bu belgenin ibrazı

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 5- Üye kendi isteğiyle  üyelikten her zaman çıkabilir. Bu durum Yönetim Kurulu kararı ile  kesinleşir. Çıkan üyenin Birliğe olan borç ve alacakları ayrılış tarihi  itibariyle kapatılması zorunludur. Ayrılan kişinin üye olduğu dönemlere  ait çıkabilecek herhangi bir borç veya alacağı saklıdır. Üyenin ölümü  halinde üyeliği kendiliğinden düşer, borç ve alacakları mirasçılarına  intikal ettirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6- Aşağıdaki hallerde üreticiler üyelikten çıkarılabilir.

a) Kanun, Yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek.

b) Birliğin aleyhine faaliyet göstermek.

c) Birlik talimatlarına uymamak.

d) Üyelik aidatlarını ödememek ve birliğe karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek.

Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten  çıkarılamaz. Üyelikten çıkarılma Birlik yönetim kurulu kararı ile geçici  ihraç şeklinde olur. Üyenin kesin ihracı yapılıncaya kadar bütün  hakları devam eder. Çıkarılan üyelerin durumu ilk genel kurulda  görüşülerek karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜYELİK AİDATI

MADDE 7- Birliğin üyeleri genel kurul  tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle  yükümlüdürler. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler  için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az,  yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık  aidat alınmaz. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek  dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile  genel kurul tarafından belirlenir.Kuruluş aşamasında ilk giriş  aidatı……….YTL olarak tespit edilmiştir.Bu aidat ilk genel kurulda  görüşülerek karara bağlanır.

AİDAT VE DİĞER ÜCRETLERİN ÖDENME ŞEKLİ

MADDE 8- Giriş aidatı bir kereye  mahsus olmak üzere üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir.  Yıllık aidatlar genel kurulca belirlenir. Genel kurulca belirlenen  aidatlar ve üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan  ücretler aylık, 3 aylık veya 6 aylık dönemlerde tahsil edilir.

BİRLİĞİN GELİRLERİ

MADDE 9- Birliğin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Üyelik aidatları.

b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler.

c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar.

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.

e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.

f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı.

g) Diğer gelirler.

Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.

BİRLİĞİN GİDERLERİ

MADDE 10- Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına  uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini  koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

BİRLİĞİN DEFTERLERİ

MADDE 11- Birliğin defterleri şunlardır:

a) karar defteri.

b) Üye kayıt defteri.

c) Gelen ve giden evrak defteri.

d) Bilanço esasına dayalı defter defteri.

e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri.

f) Demirbaş defteri.

g) Alındı belgesi kayıt defteridir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİRLİĞİN ORGANLARI

MADDE 12- Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek.

b) Çalışma raporlarını incelemek.

c) Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek.

d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek.

e) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

f) Personel işlemleri, taşınır ve  taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi  hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek.

h) Merkez birliğine temsilci seçmek.

i)  Üyelikten çıkarılmayı onaylamak.

j) Diğer karar ve tedbirleri almak.

GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 14- Genel kurul, olağan ve  olağanüstü olarak iki şekilde toplanır. İlk genel kurul, birlik  tüzüğünün Bakanlıkça tescilini müteakip ilk 6 ay içinde yapılır. Geçici  yönetim kurulunca üye olarak kabul edilen bütün üreticiler ilk genel  kurula katılırlar. Müteakiben yapılacak genel kurul toplantılarına da  yine yönetim kurulunca birliğe üye olarak kabul edilen bütün üreticiler  katılmak hakkına sahiptirler.

Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az  15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek  suretiyle mahalli gazetede yapılacak ilan ile yapılır. Genel kurul, üye  tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk  sağlanamazsa, ikinci toplantı bir hafta ve çoğunluk şartı aranmadan aynı  gündem ile, aynı yer ve saatte yapılır. Ancak ikinci toplantıda kurucu  üye sayısı olan en az on altı üyenin katılması şarttır. Genel kurul  yönetim kurulu veya denetim kurulunun kararı ile veya genel kurul  üyelerinin 1/3’ünün yazılı talebi ile toplantıya çağırabilir. Olağan  genel kurul toplantıları her yıl şubat ayı içinde yapılır. Genel kurulla  ilgili ilanın mahalli gazetede yayımından sonra birliğe ortak olanlar  genel kurulda oy kullanamazlar.Genel kurullarda Bakanlık temsilcisi  bulundurulması zorunludur. Bakanlık temsilcisi İl Müdürlülüğünden talep  edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 15- Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye  sıfatını kazanan üreticiler, kendi aralarından beş kişilik geçici  yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar  birliği temsil eder.

MADDE 16- Yönetim kurulu, genel kurulun dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği beş asil , beş yedek üyeden oluşur.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı  görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçirmedikçe aynı göreve  seçilemezler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR

a) Üye kabul etmek.

 

b) Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.

c) Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço  esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma  tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak.

d) Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek.

e) Birliğe hizmet satın almak.

f) Genel kurulun verdiği yetki  çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak,  birliğin mallarını yönetmek ve korumak.

g) Birliğin faaliyet alanı  içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip  etmek, Pazar araştırması yapmak ve yaptırmak.

h) Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak

DENETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17. — Denetim kurulu, genel kurulun kendi  üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye  seçilir.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek.

b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak.

c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE 18- Birlikler ve üst  örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları  aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve  defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten  yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında, Devlet memurları  hakkındaki cezalar uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 19- Tüzüğün, değiştirilmesi istenen hükümleri  olağan veya olağanüstü toplantı gündemine yönetim kurulunun kararı ile  konularak görüşülür. Tüzüğün değişecek maddelerinin eski ve yeni hali  mahalli gazetede ilan edilerek 15 gün önce üyelere duyurulur. Tüzüğün  değiştirilmesi istenen maddeleri genel kurul tarafından değiştirilir.  Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için birliğe kayıtlı üyelerin en az  2/3’ ünün toplantıya katılmış olması şartı aranır. Tüzük değişikliği  kararlarında da bu üyelerin de 2/3’ ünün oyu gerekir.

FESİH-TASFİYE

MADDE 20- Birlik genel kurulu her zaman birliğin  feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula  katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya  katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci  toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak fesih hakkında kararlar hazır  bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğunun kararı ile alınır. İkinci  toplantıda hazır bulunan üyelerin sayısı kurucu üye sayısı kadar  olmalıdır. Asgari on altı olmalıdır.

Birliğin feshi yönetim kurulu tarafından 7 gün  içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. Birlik fesih olduktan  sonra birliğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle  veya vakfa devir edilir.

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 21- Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan  durumlarda 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile konuya  ilişkin genel hükümler uygulanır.

MADDE 22-Birlik üyeleri olarak ürettiğimiz ürün veya ürün gurubunun %….. üretici birliği aracılığıyla pazarlamayı taahhüt ederiz.

KURUCU ÜYELER LİSTESİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Yorum Kapalıdır.

Önemli Linkler